УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ НА РАПСОДИ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД 

Публикувани на 07.08.2018год. 

ОБХВАТ
1.С тези Общи условия се урежда предоставянето на услугата туристически пакет за групи или индивидуално от „Рапсоди Травел България“ ООД, с Удостоверение за регистрация РК 01-7230, ЕИК: 202840731, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, пк 4000, ул. Митрополит Панарет 2, тел: 02/843 14 43, е-mail: info@rapsodytravel.bg, уебсайт: www.rapsodytravel.bg  – където може да намерите всякаква информация за дружеството, общите условия, договори и др.
2.Общи понятия:
a.В текстовете на Общите условия по-нататък „Рапсоди Травел България“ ООД се представя като „ТУРОПЕРАТОР“, а потребителите на услугата туристически пакет, независимо дали става дума за групи или индивидуално – „ПОТРЕБИТЕЛ“.
b.Терминът “Туристическа програма” означава  посещаване на туристически обекти с екскурзовод на Туроператора. 
c.Терминът “Свободно време”  в туристическата програма означава, че през това време за туристите не се предвижда програма, екскурзоводът не ги обслужва и няма организирани мероприятия, включително пътуване.
d.Терминът „Екскурзия“ в туристическата програма означава, такъв туристически пакет, при който цялата група туристи последователно посещава различни населени места и нощуват в различни места за настаняване по предварително зададен маршрут с цел опознавателен туризъм и със съответното екскурзоводско обслужване.
e.Терминът „Почивка“ в туристическата програма означава, такъв туристически пакет, при който през значителна част от периода туристът е настанен на едно място за настаняване в едно населено място с цел почивка, без задължително екскурзоводско обслужване и с възможност за допълнителни туристически услуги с цел опознаване на близки населени места. 

ПУБЛИЧНА ОФЕРТА
3.ТУРОПЕРАТОРЪТ пряко или чрез свои агенти предоставя предварителна информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за предлаганите от него туристически пакети и услуги. Тази информация се разпространява на сайта на ТУРОПЕРАТОРА - www.rapsodytravel.bg и/или чрез брошури, каталози, и-мейл бюлетин и други информационни материали.
4.ТУРОПЕРАТОРЪТ е обвързан от офертата си по предходния член до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя условията в офертата по изключение, когато интересите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ налагат това. Промените ще бъдат отразявани на сайта на ТУРОПЕРАТОРА www.rapsodytravel.bg .

РЕЗЕРВАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ  
5.Резервацията представлява писмено заявление на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че желае да се запише за определено пътуване, предлагано от ТУРОПЕРАТОРА и се извършва чрез:
лично резервиране в офиса на ТУРОПЕРАТОРА/при оторизираните му агенти, 
заявка по е-mail на info@rapsodytravel.bg  
заявка чрез Фейсбук страницата на ТУОПЕРАТОРА- https://www.facebook.com/rapsodytravel.bulgaria
заявка чрез резервационната система на ТУРОПЕРАТОРА на www.rapsodytravel.bg Резервацията се счита за направена при получаване на потвърждение за резервация от ТУРОПЕРАТОРА.
Ако има несъответствия между заявката и потвърждението, ТУРОПЕРАТОРЪТ ИЗПРАЩА ново предложение в рамките на 3 дни. Договорените услуги се описват в предоставената оферта и в документите към резервацията.  
ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за верността на данните, които са му предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и каквито и да е други грешки при резервация, които са резултат от поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ или непредотвратими и извънредни обстоятелства.
6.След извършване на резервацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава договор за туристически пакет и има 3 дневен срок, за да го подпише и предаде на ТУРОПЕРАТОРА. През този 3 
7.дневен срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ пази място на ПОТРЕБИТЕЛЯ за съответното пътуване.
8.Пътуването се счита за окончателно потвърдено с всички последствия, съгласно настоящите Общи условия (ОУ) след внасяне на съответния депозит. В случай че пътуването трае по-малко от 24 часа, не включва нощувка или не надвишава цената от 75 евро, сумата по резервацията може да се изисква без издаване на съответния документ за предплатена услуга.  
9.Преди сключването на договора за туристически пакет: 
а. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да декларира пред ТУРОПЕРАТОРА при сключване на договора в писмен вид, ако услугата ще се ползва от туристи с увреждания, с ограничена подвижност, както и други физически или психически особености, които са несъвместими с характера на предлагания пакет. 
б. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви при попълване на договора за пътуване. ТУРОПЕРАТОРЪТ преценя дали може да се ангажира с изпълнението им или не. 
в. В случай, че  ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по б.“а“ и б. „б“, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже да се съобрази с недекларираните факти и обстоятелства и да не ги вземе предвид при изпълнението на договора. 
10.а. В договора се включват основен пакет предплатени услуги, които се покриват от цената на пътуването и допълнителни услуги, които се включват по желание на всеки ПОТРЕБИТЕЛ. 
         б. Счита се, че допълнителните услуги следва да се заявят и предплатят от ПОТРЕБИТЕЛЯ най-късно до  15 дни преди началото на пътуването, освен ако не е уговорено друго.
       в. В цената  на  пътуването  не  са  включени следните разходи:  цената на входните билети  за  туристическите  обекти,  музеи, корабчета,  фериботи, използването  на  обществен превоз  за  някои  градове, консумираните напитки  в  автобусите  или самолетите (освен   в  случаите,  когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/ почивка)
11.Ако не е уговорено друго в договора за туристически пакет, се счита, че категорията на заведенията за хранене е равна на тази на местата за настаняване за съответния ден престой.

ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ  
12.Обявените цени са в лева.  
13.Цените за ранни записвания важат при потвърдено пътуване минимум 90 дни за самолетните екскурзии и 60 дни преди датата на първа услуга за всички останали пътувания, освен ако не е упоменато друго в съответната публична оферта.
14.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплати на ТУРОПЕРАТОРА остатъка от цената по чл. 13 в уговорените между страните срокове, то цената за ранно записване спира да важи за ПОТРЕБИТЕЛЯ и той следва да заплати определената от ТУОПЕРАТОРА стандартна цена на туристическия пакет.  
15.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да направи отстъпка върху общата цена на пътуването при записване в последния момент.
16.За редовни клиенти, пътували пет пъти с ТУРОПЕРАТОРА, същият издава карта за отстъпка върху общата цена на пътуването. ТУРОПЕРАТОРЪТ публикува на своя сайт условията, при които ще важат и ще могат да се ползват картите за отстъпка.

ПЛАЩАНЕ  
17.В рамките на  24 часа след потвърждение на резервацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор и заплати депозит от 50% от сумата за пътуването при самолетни екскурзии и 35 % при автобусни, ако не е договорено друго, за описаните в договора услуги. В противен случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да анулира договора.  
18.Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен до 30 дни преди датата на първата услуга, ако не е договорено друго. При неизпълнение на задължението на ПОТРЕБИТЕЛЯ за заплащане на пълната сума в срок, договорът се счита за анулиран по негова вина.
19.Плащането може да се извърши в брой в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или при оторизираните му агенти, с кредитна или дебитна карта в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или по банков път на посочени сметки в лева и евро 
20.При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията. Това важи и за промени и неустойки по резервацията.  
21.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на място хотелски резервации в избрания туристически обект, ТУРОПЕРАТОРЪТ инкасира такса резервация в размер не по-голям от 50% от цената на първата нощувка.  
22.При спорове относно плащанията, фактът на извършеното плащане се удостоверява с надеждно оформен документ /касов бон или платежно нареждане/. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не разполага с надлежно доказателство за извършеното плащане, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не е длъжен да признае плащането.  
23.ТУРОПЕРАТОРЪТ приема плащания и чрез подаръчни ваучери за отстъпка, издадени от „Рапсоди Травел:
a.Ваучерите се издават само поименно и могат да бъдат ползвани само лично от лицето, на което са издадени, което се удостоверява с документ за самоличност. Изключение от това правило е подаръчният ваучер, който може да не е поименен;
b.Ваучерите могат да бъдат ползвани за услугите, които ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага като при представянето им, тяхната стойност се приспада от дължимата цена на пътуването;
c.Ваучерите за отстъпка се издават със срок на валидност не по-дълъг от 1 / една/ календарна година, след изтичане на който стават невалидни;
d.Стойността на ваучерите не може да бъде осребрявана от ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да иска размяна на ваучер срещу плащане.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
24.При пътуване извън България ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие с законите на посещаваната страна и Република България.  
25.Необходими документи при задгранични пътувания:
a.Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването, когато такава е предвидена като задължителна.  
b.За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта.  
c.За страните, с които България е във визов режим, може да бъде получена информация от съответните консулски служби.  
d.За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация – на български и на английски език) детето да напусне страната.
e.Когато деца под 18 години пътуват сами, те трябва да представят нотариално заверено родителско разрешение (декларация – на български и на английски), подписано и от двамата родители, в което се посочва изрично факта, че детето пътува само. Ако детето е с придружител, в разрешението се посочват имената и ЕГН-то на придружителя.  
f.Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.
26.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не представи или представи неправилно попълнена декларация, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване. Същото важи и когато дете без придружител не е допуснато по някаква причина, за която ТУРОПЕРАТОРЪТ не отговаря, да напусне страната.
  
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  
27.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на туристическите услуги описани в Договора.  
28.Преди отпътуване ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да изиска от турагента (ако е сключил договор с такъв) документите, необходими за провеждането му /ваучер, информация за пътуването/. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не предостави необходимите документи при отпътуване, може да му бъде отказано такова. 
29.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове, в противен случай, всички последици са за негова сметка и ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.  
30.ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.  
31.При организирани групови пътувания ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса, самолета, кораба, влака или съответното превозно средство са изцяло за негова сметка, независимо от причината за закъснението.  
32.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави в съответствие с условията на настоящите Общи условия и договора туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ и описани по-горе, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.
a.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е закупил индивидуално на място, а не чрез представител на ТУРОПЕРАТОРА.
b.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и за вреди, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нанесъл на трети лица по време на пътуването.
c.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнение на програмата, когато това се дължи на причини, които не могат да му се вменят във вина. Включително и когато обекти от програмата не могат да бъдат посетени по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини.
d.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за багажа на Туриста  в случай на изчезване, загубване, повреждане и т.н, нито за неговото съдържание.
33.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съблюдава традициите и обичаите на страните, които посещава като при всякакво незаконно, неморално или неетично поведение, включително и под въздействието на алкохолно опиянение или нарушение на обществения ред, понася всички последици за своя сметка, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно участието на туриста без да възстановява стойността на туристическата услуга.
34.В определени случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да е задължен да има сключена застраховка “Медицински разходи при болест и злополука”, като тогава ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява сключването на такава /включена в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/
a.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се освобождава от задължението си, ако представи валидна полица за сключена дългосрочна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване. 
b.По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане. 
35.ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен съгласно да окаже съдействие на пътуващия, в случай че той изпадне в затруднение по време на пътуването.
36.За пътуванията в държави за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи/ резервации, ваучер, билети и др./.  
a.Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е непълнолетно лице, то ТУОПЕРАТОРЪТ се освобождава от задълженията си по предходното изречение и б. „а“- б. „е“ от настоящия член.
b. В случай на уговорка за визова услуга, по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготвя и внася документите му в съответните дипломатически служби. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуеми от съответната служба документи, както и да заплати таксите за визата.  
c.Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в съответната дипломатическа служба на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуване по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.  
d.Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответната дипломатическа служба и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА.  
e.В случай на отказ от страна на съответната дипломатическа служба, платените от такси за издаване на визата остават за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и 100 лв. технически разходи, при условие, че няма друго изискване, напр. предварително платена първа нощувка.  

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА:
37.Когато преди началото на изпълнение на туристическия пакет ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, той е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
a.„Съществени клаузи“ от договора за туристически пакет са: цената, датата на тръгване и пристигане, продължителността на престоя, маршрутът на пътуването, видът на използвания транспорт, местоположението, видът и категорията на местата за настаняване, специфичните изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ, приети от ТУРОПЕРАТОРА, както и други условия, съгласно чл.82, ал.1, т.1 от Закона за туризма.
b.Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
38.(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право: 
a.да приеме промените, което се удостоверява с допълнително споразумение към договора и което уточнява тяхното отражение върху цената 
b.да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. 
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ  трябва да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 3 дневен срок от получаване на уведомлението по предходния член, но не по-късно началната дата на пътуването.
(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 3 дневния срок по предходната алинея, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще счита, че предложените промени са приети и ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото си да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
39.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ избере по предходната точка да се откаже от договора, той има право: 
a.да приеме друг пакет от същото или по-високо качество, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ е в състояние да му предложи такова, или
b.да приеме туристически пакет от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или
c.да прехвърли правата си по договора за туристически пакет на трето лице, без това да включва тези права, които са непрехвърлими – визи, свидетелства и др., и тези, за чието прехвърляне се изисква съгласието и на други лица, освен ТУРОПЕРАТОРА;
d.да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която туроператорът е получил уведомлението за отказ.
40.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право на увеличение на цената на туристическия пакет, единствено при увеличение на:
a.цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;
b.размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища;
c.обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.
41.При промяна на цената:
a.Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи;
b.Цената се увеличава с толкова, колкото е поскъпнала от момента на сключване на договора себестойността на предлаганата от ТУРОПЕРАТОРА услуга, без да се увеличава печалбата;
c.Увеличаване на цената с повече от 8% се счита за значително изменение на договора;
d.ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за увеличението най-късно до 20 дни преди началната дата на туристическия пакет, като уведомлението трябва да е на траен носител и да съдържа обосновка за увеличението, написана по ясен и разбираем начин.
e.д. Потребителят има право да поиска съответно намаление на цената, ако стойностите по чл.38 са се намалили.
42.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени в началния час и място на тръгване и часа на пристигане, когато пътната обстановка или поведението на превозвача го налагат. 
43.ТУРОПЕРАТОРЪТ може да изменя договорените с ПОТРЕБИТЕЛЯ места за настаняване, ако, поради независещи от него причини, нощувките при тях са невъзможни. ТУРОПЕРАТОРЪТ гарантира в такива случаи да ангажира места за настаняване, с равностойни или по-добри условия и разположение.
44.При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмите, когато това се налага за по-добро им протичане.
45.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да изменя и други несъществени клаузи от договора, когато интересите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ налагат това.
46.В случай, че по време на пътуването стане невъзможно изпълнението на значителна част от услугите ТУРОПЕРАТОРЪТ предприема всички подходящи мерки за продължаване на пътуването, без това да е свързано с допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ, и го обезщетява при наличие на разлика между уговорените и действително предоставените услуги.
Когато не е възможно да се вземат подходящи мерки по предходното изречение или те не се приемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ поради основателна причина, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да:
1. осигури транспорт до началния пункт на пътуването или до друго договорено място, без това да е свързано с допълнителни разходи за потребителя, и
2. обезщети потребителя за нанесените вреди.
Ако невъзможността да се продължи пътуването е по причина, която се дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има задълженията по този член, но разноските са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
47.Ако по желание на ПОТРБИТЕЛЯ трябва да бъдат предприети промени в договора или условията на пътуването след неговото потвърждаване, той трябва да компенсира ТУРОПЕРАТОРА за направените допълнителни разходи, възникнали в следствие на промяната. 
48.При по - незначителни промени се начислява само такса за обработване в размер на 30 лева общо за пакета. 
49.В разумен срок преди началото на изпълнение на туристическия пакет, но не по-късно от 7 дни преди датата на отпътуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си по пакета на трето лице, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомен предварително за промяната. Прехвърлянето става факт с подписване на нов договор между третото лице и ТУРОПЕРАТОРА, освен ако в индивидуалния договор не е уговорено друго. Ако прехвърлянето коства допълнителни разноски, включително преиздаване на самолетен билет, те трябва да се платят от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключването на договора.
50.Смяната може да бъде отказана, ако другото лице не отговаря на изискванията за пътуването или ако участието му е в противоречие със законови разпоредби, с морала или ако не бъдат заплатени допълнителните разноски, възникнали в следствие на промяната. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е солидарно отговорен с третото лице пред ТУРОПЕРАТОРА за изпълнение на задълженията по договора. 
51.Третото лице декларира при сключването на договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето. 
52.Потвърдената цена за самолетен билет е свързана с моментното му издаване. В случаи на промяна се калкулират разходи, които се заплащат допълнително и зависят от политиката на съответната авиокомпания. Това важи и за цялостната цена когато полетите се комбинират и с наземен транспорт. 
53.Всички промени и отказ от пътуването се документират на траен носител. 

УСЛОВИЯ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ 
54.ТУРОПЕРАТОРЪТ представя в своите публични оферти и договоря с ПОТРЕБИТЕЛЯ настаняване, хранене и транспорт с категории/класове такива, каквито са според категоризацията на страните, в които се намират.  
55.Условия за настаняване:
a.Туроператорът се стреми да настанява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в стаи, съобразно техните предпочитания, ако са заявени в достатъчно дълъг срок преди пътуването и ако има такава обективна възможност в съответното място за настаняване.    
b.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е посочил навреме с кого би искал да е в стая или няма обективна възможност той да бъде настанен така, както е пожелал, то ТУРОПЕРАТОРЪТ го настанява в стая с други произволни ПОТРЕБИТЕЛИ.
c.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, настанени заедно в стая на произволен принцип, съгласно хипотезата на предходното изречение, не могат да постигнат разбирателство помежду си и това се отрази негативно на тяхното прекарване по време на пътуването.

d.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е посочил навреме с кого би искал да е в стая или няма обективна възможност той да бъде настанен така, както е пожелал.  
56.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, ако:
a.Стая с гледка към морето е частично преградена от дървета или друга растителност;  
b.Хотел, описан като разположен на първа линия на брега, е разделен от плажната ивица с алея или улица;

АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ  
57.Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил останалите плащания в определените срокове, посочени в договора, пакетът се смята за анулиран по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.  
58.При туристически пакети ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всеки ПОТРЕБИТЕЛ, чието поведение е такова, че причинява опасност, стрес, вреди, гняв сред останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на пътуването, има криминални прояви или причинява сериозни неудобства на служители на ТУРОПЕРАТОРА или негови партньори, или по какъвто и да е друг начин с поведението си прави невъзможно безпрепятстваното протичане на пътуването. В такъв случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение и неустойки на виновното лице.  
59.При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият брой участници, посочени в договора или ако отмяната се дължи на непреодолима сила / военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, бедствия и др./  
60.В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изпълнението на договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените невъзстановими разходи / невъзстановими депозити, платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените невъзстановими разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.  
61.Когато пътуването не може да бъде осъществено поради липса на достатъчно записани участници, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да уведоми записаните вече ПОТРЕБИТЕЛИ, чрез лицата подписали договора в срок, както следва:
20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-голяма от 6 дни;
7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-малка от два дни  
62.Туроператорът не носи отговорност по неизпълнени или неточно изпълнение на настоящия договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:  
a.ПОТРЕБИТЕЛЯ, т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;  
b.Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;  
c.непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки от страна на авиолинии, фериботни компании и други, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от организирана група и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това.
63.Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ в следствие на неизпълнение на договора за туристически пакет се ограничава, както следва: 
a.ТУРОПЕРАТОРЪТ отговаря за вреди в максимален размер до 3 пъти стойността на туристическия пакет, изчислен за 1 турист; 
b.когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услуги по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, то и отговорността на ТУРОПЕРАТОРА се ограничава в съответствие с разпоредбите на тези договори; 
c.ограничаването на отговорността на ТУРОПЕРАТОРА не важи при претърпени телесна повреда или смърт, както и при неизпълнение поради умисъл или груба небрежност. 
64.В случай на отказ от пътуването или прекратяване на договора по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако не е уговорено друго в индивидуалния договор между страните, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява платената сума за пътуването, като при самолетните програми удържа стойността на издадения самолетен билет /ако има такъв/ и допълнително удържа следните такси за отказ:  
а. Повече от 4 месеца преди датата на пътуване – 0%  процента от стойността на пътуването;
b. От 4 месеца до 3 месеца преди датата на пътуване  – 30% /тридесет/ процента от стойността на пътуването ;
c. От 3 месеца до 30 дни преди датата на пътуване – 70% /седемдесет/ процента от стойността на пътуването ;
d.  По-малко от 29 дни преди датата на пътуване – 100% /сто/ процента от стойността на пътуването;


65.В случай на отмяна на пътуването и прекратяване на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА, той възстановява платената сума за пътуването, а, ако отмяната е по причина, за която той отговаря, ТУРОПЕРАТОРЪТ допълнително изплаща следните неустойки: 
a.от деня следващ деня на подписване на договора до 60 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и до 30 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации – 2 % от пакетната цена на туристическия пакет; 
b.от 59 до 30 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и от 29 до 10 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации – 3 % от пакетната цена на туристическия пакет; 
c.от 29 до 14 календарни дни преди датата на тръгване за самолетните програми и от 9 до 5 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации - 5% от пакетната цена на туристическия пакет; 
d.под 14 дни календарни за самолетните програми и под 5 дни преди датата на първа услуга за всички останали резервации - 7% от пакетната цена на туристическия пакет; 
66.С подписването на общите условия към договора за туристически пакет, Потребителят декларира, че е запознат с възможността за сключване на застраховка „Отмяна от пътуване”.  

РЕКЛАМАЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ
67.ТУРОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги. 
68.Всички рекламации трябва да бъдат предявени от туриста на мястото на нарушението или без необосновано забавяне пред ТУРОПЕРАТОРА или негов представител. ПОТРЕБИТЕЛЯТ съставя протокол, в който се описват оплакванията му и те се предявяват на ТУРОПЕРАТОРА.   
69.ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да предприеме всички разумни мерки за констатиране и отстраняване на несъответствието между предоставената от него услуга и уговореното в Договора за туристически пакет.
70.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е удовлетворен, ТУРОПЕРАТОРЪТ му предоставя възможност да потърси компенсация – чрез рекламация в писмена или устна форма до 14 дни от откриване на несъответствието.  
71.ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да предостави на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА писмена рекламация (или устна, чрез писмено протоколиране на изявлението на ПОТРЕБИТЕЛЯ от служител на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА), съставения констативен протокол, подписан от представител на ТУРОПЕРАТОРА, екземпляр от договора и други документи, доказващи претенцията му по основание и размер.  
72.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията.  
73.В случай на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от действията негов контрагент, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на ТУРОПЕРАТОРА за предявяване на претенциите на ТУРОПЕРАТОРА към контрагента.
74.(1)В случай на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от действията негов контрагент, получените от ПОТРЕБИТЕЛЯ компенсации от контрагента се приспадат от дължимото от ТУРОПЕРАТОРА на това основание.
(2) Това правило се прилага и при отговорност за връщане на заплатени суми, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ вече е получил такива от контрагент на ТУРОПЕРАТОРА като компенсация за неизпълнената услуга, за която се дължи връщане на платени суми.
75.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в следствие на несъответствия между договора за туристически пакет и предоставената услуга, ако:
Не е бил уведомен своевременно от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
Е бил уведомен, но е отстранил несъответствието, преди да произтекат каквито и да е вреди за ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Отстраняването на несъответствието е било невъзможно
Отстраняването на несъответствието е било свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги
Когато липсата на съответствие се дължи на пътуващия.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

76.Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или анулиран само с двустранни писмени анекси и при спазване на Закона за туризма. 
77.Писмената форма се счита спазена както при традиционни писмени форми, така и при e-mail и кореспонденция, ако тя бъде отправена до следните адреси и координати:
а. за ТУРОПЕРАТОРА:
адреси: 
Офис в гр. София, бул. “Витоша” 29, ет.1 ( в базар Хавана срещу Рафи бар) 
Офис в гр. София, Студентски град, ул. “Жак Натан” 11, (до Студентски поликлиника срещу bar Umbrella) 
Офис в гр. Пловдив, ул. “11 Август”  5
e-mail: info@rapsodytravel.bg 
б. за ПОТРЕБИТЕЛЯ – посочените от ПОТРЕБИТЕЛЯ в договора за туристически пакет координати или посредством друга кореспонденция между страните, включително електронна.
78.За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България. 
79.При спор между страните, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби, петиции и други отправени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ до него. Ако потребителят не е удовлетворен от рекламацията, може да се обърне към следните институции за алтернативно разрешаване на спорове:
Обща помирителна комисия към КЗП, адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, e-mail: adr.sofia@kzp.bg
Електронната платформа на Европейската комисия за онлайн решаване на потребителски спорове, която е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/odr. 
80.В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, компетентен да се произнесе ще бъде компетентния български съд при приложение на съответните норми на българското право.

ОСНОВНИ ПРАВА НА ТУРИСТА: 

Основни права на туриста при ползване на туристически пакет

Следните права се отнасят за Вас, ако сте сключили или се ползвате от Договор/и за туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302 и Закона за туризма.

Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Когато действа като Ваш туроператор, „РАПСОДИ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

В съответствие със законовите изисквания „РАПСОДИ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.
По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32015L2302 или на страницата на Министерството на туризма - 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ОСНОВНИ ПРАВА, СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2302:

 •   Да получите цялата основна информация за пътуването, преди сключването на Договора за туристически пакет.
 •   Винаги има поне един туроператор, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
 •   На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържете с туроператора или с туристическия агент.
 •   Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
 •   Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато Туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
 •   Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет Туроператорът анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответното обезщетение.
 •   Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
 •   Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
 •   Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяването му, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
 •   Пътуващите имат право също и на намаление на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
 •   Туроператорът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.
 •   Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. „РАПСОДИ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ се ползва със защита при несъстоятелност в застрахователно акционерно дружество АРМЕЕЦ с адрес гр. София, ул.”Стефан Караджа” No2 и телефон: +359 700 1 3939, office@armeec.bg.
 •   Пътуващите могат да се обърнат къмКомисията за защита на потребителите, адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” No4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02/9330565, e-mail: info@kzp.bg, ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на „РАПСОДИ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НА РАПСОДИ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД

От 25 май 2018 г. е в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Лични данни 
Съгласно GDPR, личните данни се определят като: 
“всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”. 

Във връзка с това, от 25 май 2018 г. РАПСОДИ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни:
РАПСОДИ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашия уебсайт и попълване на ел. форма за записване- https://blank.rapsodytravel.bg   съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни. 
 
Обработка на лични данни:
 
1.1 Кои сме ние? 
“Рапсоди Травел България” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив ул. Митрополит Панарет 1, ЕИК: 202840731,, издаването на лиценз за извършване на туроператорска дейност  № РК 01-7379, специализиран в организирането на пътувания в страната и в чужбина. В дружеството работи висококвалифициран екип от специалисти с дългогодишен опит в областта на туризма. 

2.  Защо Рапсоди Травел България  трябва да събира и съхранява лични данни? 
За да Ви предоставим туроператорски услуги трябва да съберем лични данни за целите на договора за туроператорска услуга, кореспонденцията с Вас, директния маркетинг и финансово-счетоводно обслужване. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот. 
За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, Рапсоди Травел България ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие. 

Вашите лични данни, които обработваме са, след попълване на ел. форма за записване: 
Tри имена- Генерирани от потребител;
ЕГН- Генерирани от потребител;
Данни от лична карта- Генерирани от потребител;
Данни от международен паспорт- Генерирани от потребител;
Телефон- Генерирани от потребител;
И-мейл- Генерирани от потребител;
Специфични потребности- Генерирани от потребител;
Международен паспорт в оригинал- Предадени от потребител
Фотографски и видео изображения- Заснети от наш представител- фотограф / видеооператор/екскурзовод/ 
Данни за самото пътуване, което осъществявате с нас- Генерират се по време на изпълнение на договора

На нашия уебсайт: http://www.rapsodytravel.bg/  ние използваме „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта. 
Когато посещавате нашия уебсайт,,нашите уеб сървъри съхраняват данни за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, уеб страниците, които посещавате при нас, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса, определен ви от вашия Интернет провайдър, с цел защита, напр. при разпознаване на атаки към нашите уебсайтове. С изключение на IP-адреса, личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, напр. при регистрация, анкета, игра за награда или за изпълняване на договор, като срокът на тяхното съхранение.

3. Указания за използване на "бисквитки"/ cookies
След активиране се осъществява директна връзка със сървъра на съответната социална мрежа. След това съдържанието на зоната за превключване се предава директно от социалните мрежи към вашия браузър и той го включва в уебсайта.
След активиране на зоната за превключване, съответната социална мрежа може да събира данни, независимо от това дали работите със зоната за превключване. Ако сте влезли в социална мрежа, тя може да запише вашето посещение в потребителския ви акаунт. Посещението на други уебсайтове не могат да се запишат от социална мрежа, преди и там да сте активирали съответната зона за превключване.
Ако сте член на социална мрежа и не искате тя да свърже събраните при посещението на нашия уебсайт данни със съхранените данни за членство, трябва преди активиране на зоните за превключване да излезете от съответната социална мрежа.
Ние нямаме влияние върху размера на данните, които се записват от социалните мрежи с техните зони за превключване. Целта и размера на записване на данни, тяхната обработка и използване чрез съответните социални мрежи, както и съответните права и възможности за настройка с цел защита на личното ви пространство, можете да видите в указанията за защита на личните данни на съответната социална мрежа. 
3.1 Анализ на данни за потребление
За да разпознаваме предпочитания на посетителите за нашите предложения в Интернет, ние ползваме продукти с които можем целенасочено да настроим съдържанието на нашите интернет страници, като това ще подобри предложенията ни към Вас. За да активираме тези функции е необходимо изрично да потвърдите вашето съгласие.
Ако впоследствие не искате РАПСОДИ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД  да събира и анализира информация относно Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това.
За техническото осъществяване на този отказ във вашия браузър се поставя съответния маркер в положение Off. Това Cookie служи единствено за регистрирането на вашия отказ. Моля имайте предвид, че поради технически причини Cookie може да се ползва само за браузъра, от който е зададено. Ако изтриете Cookies, или използвате друг браузър или устройство, трябва отново да зададете желания от Вас избор.
 
3.2 Сигурност
РАПСОДИ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ  предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

4. Бюлетин
В нашият офис или чрез попълване на регистрационната бланка  можете при желание да се абонирате за бюлетин. Данните, предоставени при абониране за бюлетина, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на бюлетина. Можете да прекратите по всяко време абонамента за бюлетина, чрез предвидената възможност за отказ.

5. Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели: 
 • Изпълнение на договор за туроператорска или турагентска услуга – предимно идентификация и комуникация;
 • Подготовка на сключването на договор – отговаряме на Вашите заявки и въпроси;
 • В случаите, в които сме се договорили да Ви съдействаме за издаване на виза, може да ни предадете и международния си паспорт в оригинал, ако такъв се изисква от дипломатическата служба на съответната страна;
 • Изпълнение на данъчни и други законови задължения;
 • Организационни цели, свързани с обслужване на клиенти, изпълнение на резервации, финансова отчетност и статистика;
 • Маркетингови цели;
 • Изпълнение на ангажименти, произтичащи от договор с туроператор или турагент;
 • Изпълнение на ангажименти, произтичащи от договор със застраховател;
 • Изпълнение на ангажименти, произтичащи от договор с доставчици.
6. Нашето правно основание за обработка на личните данни: 
 • Вашето съгласие;
 • Необходимост, поради изпълнение на договорни задължения;
 • Необходимост, поради изпълнение на законови задължения;
 • В определени случаи това може да е нашият легитимен интерес;
Всички легитимни интереси, преследвани/защитавани от нас или от трети страни, са следните: 
 • Да съхраняваме Ваши лични данни дотолкова, доколкото е необходимо, за да се защитим пред съдебни органи, както и пред други публични или частни лица в случаи на възникнал или възможен правен спор;
 • Да съхраняваме данните ви докато не изтече давността за данъчни проверки, за да докажем своите данъчни права и задължения;
 • Да използваме Ваш e-mail адрес, за да Ви изпращаме актуалните си предложения и бюлетин;
 • Да разкриваме част от данните Ви пред външно счетоводство, което се грижи за законосъобразността на нашата данъчна и счетоводна дейност;
7. Обработване на основание съгласие:
В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, Рапсоди Травел България  може да обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие. 

С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели. 
За да обработва Рапсоди Травел България  специални категории лични данни се изисква съгласието на субекта, като то трябва да бъде изрично дадено. Когато искаме да ни предоставите чувствителни лични данни, ние винаги ще ви кажем защо и как ще се използват данните. 
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като изпратите и-мейл до Отговорникa по защита на данните. 

8. Разкриване пред трети лица 
Възможно е разкриването на личните Ви данни на следните трети лица: 

 • Обслужващи счетоводството на Рапсоди Травел България ООД- Данни от договор за туристическо пътуване, фактуриФинансово-счетоводно обслужване на дейността
 • Други туроператори- три имена, възраст, ЕГН, данни от паспорт, телефон; Изпълнение на договора, когато туроператори са подизпълнители на Рапсоди Травел България 
 • Турагенти- Данни от договор за туристическо пътуване; Изпълнение на договор за пътуване и договор за турагентска услуга
 • Екскурзоводи и местни представители- Списъци с имена и възраст; Изпълнение на договор за пътуване и договора за турагентска услуга
 • Хотели в България- Три имена; Резервация на стая
 • Хотели в чужбина- Име, фамилия, дата на раждане; пълни паспортни данни (при групово настаняване); Резервация на стая
 • Авиопревозвачи- Име, фамилия, дата на раждане пълни паспортни данни (при някой превозвачи); Резервация на самолетен билет
 • Други транспортни компании- Три имена; Резервация на билет за пътуване
 • Хостинг компании- Данни от резервация, направена по e-mail- За да е възможно функционирането на нашия сайт и e-mail, е необходимо да използваме услугите на хостинг компании

Възможно с цел изпълнение на договорните ни задължения да се наложи предаването на личните Ви данни на контрагенти с местоположение извън Европейската икономическа общност (ЕИО), които са определени като адекватно защитаващи личните данни: 
Трета страна (извън ЕИО)
Хотели
Авиопревозвачи и други транспортни компании
Други туроператори

9.  Период на съхранение: 
Рапсоди Травел България ще съхранява личните Ви данни, както следва: 
Тип лични данни- Период на съхранение
Данни от преговори за сключване на договор- До приключване на преговорите за договор (ако са неуспешни) или до изпълнението на договора; в случай на запитване относно нещо различно от сключване на договор – до момента на отправяне на възражение или оттегляне на съгласие за обработка
Данни от договор за туристически пакет- 5 г. от 1-ви януари на годината, следваща годината на изпълнение на договора
E-mail списъци за директен маркетинг- До момента на отправяне на възражение или оттегляне на съгласие за обработка
Международен паспорт в оригинал- До изпълнение на уговорката за визово посредничество

10. Правата Ви като субект на данни: 
Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права: 
 • Право на достъп - имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
 • Право на поправка - имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
 • Право да бъдете забравени - при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
 • Право на ограничаване на обработката - когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
 • Право на преносимост - Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
 • Право на възражение - Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
 • Право на съдебна защита: в случай, че Рапсоди Травел България  откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 10.2 по-долу. 
 • Aко има трето лице (както е посочено в точка 8 по-горе) при обработката на вашите лични данни, всички горепосочени искания ще бъдат препратени на нея. 

10.1 Право на информация
При поискване РАПСОДИ ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ  или вашият туристически агент ще ви съобщи законно установения срок, дали при нас са съхранени ваши лични данни и какви са те. Ако сте регистриран като потребител, ви предлагаме също така възможност, да прегледате сам данните и евентуално да ги изтриете или промените. Ако въпреки нашите усилия за осигуряване на вярност и актуалност на данните е записана погрешна информация, ние ще я коригираме по ваше искане.

10.2  Жалби 
В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от Рапсоди Травел България  (или трети лица, както е описано в точка 8 по-горе) или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и пред , имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и пред Отговорника по защита на данните на на Рапсоди Травел България. 

Данните за всеки от тези контакти са: 
Данни за контакт с надзорния орган КЗЛД:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Имейл: kzld@cpdp.bg
Телефонен номер: 02/91-53-518

Данни за контакт с Отговорника по защита на данните в Рапсоди Травел България:
Лице за контакт: Ивелина Иванова Илиева
Адрес: гр. София 1000, Бул. Витоша 29 
Имейл: iva@rapsodytravel.bg
Телефонен номер: 0876/50 40 87


11.  Допълнителна информация 

При какви обстоятелства Рапсоди Травел България ООД ще може да ме търси? 
Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните. 

Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава Рапсоди Травел България ? 
Рапсоди Травел България  по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако Рапсоди Травел България ООД съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация: 
 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
 • Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, ако има такова.
 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
 • Информация за легитимните интереси на Рапсоди Травел България  или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
 • Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
 • Колко дълго ще се съхраняват данните.
 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
 • Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган.
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
 • Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.

Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни? 
В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), Рапсоди Травел България приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни: 
 • Лична карта

ЛИЦЕНЗИ